Skoro na odpowiedź w sprawie katastrof ekologicznych nie ma co liczyć dopóki nie trafi się wygodna polityczna narracja, to od razu podajemy propozycję w sprawie katastrofy klimatycznej:

Polskie emisje CO2 są jak za Tuska, musimy zmniejszyć je jak najszybciej.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!