Follow

Kraków solidarny z Wilczycami!

Jutro (12.08) o 14:00 zbieramy się pod Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie (al. Juliusza Słowackiego 17a). Sprzeciwiamy się represjom wobec kolektywu @wolfesses, broniącego przed wycinką cennego drzewostanu tuż przy Bieszczadzkim PN.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!