Follow

XR Youth działa dalej! Wczoraj odbyły się dwie dwuosobowe blokady.

"Wychodzimy na ulicę, aby pokazać nasz strach przed stratą, boimy się, że nie zaznamy spokoju, miłości, stracimy rodziny"

autor pierwszego zdjęcia: Antoni Iwańczuk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!