Follow

W Indiach i Pakistanie nadal - od marca - trwa fala upałów.

Po tym, jak rosyjski atak na Ukrainę zagroził globalnym dostawom pszenicy, Indie zwiększyły swój eksport tego zboża prawie sześciokrotnie. Ale ten stan może się nie utrzymać ze względu na upały.

reuters.com/breakingviews/indi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!