Follow

Partyzantka ogrodnicza pod ambasadą! 🌻🇺🇦
W sobotę, w geście solidarności z Ukrainą i w proteście przeciwko kupowaniu rosyjskiej ropy i napędzaniu wojny, Rebelianci posiali słoneczniki na pasie zieleni pod ambasadą Rosji.

· · Moa · 1 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!