Follow

W Dzień Ziemi aktywista Wynn Bruce dokonał samospalenia przed Sądem Najwyższym USA, aby zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny.

Nie zachęcamy nikogo do tej formy protestu i sami nie będziemy protestować w ten sposób. Jesteśmy rebelią dla życia, a samozniszczenie jest przeciwieństwem kultury regeneracji, do której dążymy.

Jednak nie możemy nie zgodzić się z tym, co Wynn Bruce chciał przekazać.

swiatoze.pl/dokonal-samospalen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!