Follow

Już od ponad miesiąca Budimex SA na zlecenie polskiego rządu niszczy Puszczę Białowieską budując mur, który pogłębi humanitarny kryzys, zwiększy skalę patologii przemytników, trwale zburzy jeden z najcenniejszych ekosystemów Europy.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!