Follow

Nie dla muru!

W niedzielę nasi aktywiści Krakowa, Lublina, Warszawy i Poznania protestowali przeciw budowie muru na granicy z Białorusią. Stawianie muru przez środek Puszczy Białowieskiej jest nie tylko antyhumanitarne, ale i antyekologiczne.

@niedlamuru

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!