Follow

"Walka o przestrzeń cyfrową to walka o naszą wolność, poczucie bezpieczeństwa oraz demokrację. Co nam pozostanie z walki przeciwko zmianom klimatycznym, jeśli nie możemy czuć się bezpiecznie w przestrzeni cyfrowej, która jest coraz bardziej istotną częścią naszego życia, a nasza praca nie jest odpowiednio płatna oraz chroniona?"

magazynkontakt.pl/krakowiak-ol

Dziś wiele osób nie wierzy w katastrofę klimatyczną, szczepionki na COVID, a za swoje położenie życiowe obwinia wszystkich, tylko nie odpowiedzialne za to korporacje. Nie uda nam się tego zmienić, jeśli nie odzyskamy władzy nad internetem.Hm, hm.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!