Follow

1. Mówcie prawdę!
2. Działajcie teraz!
3. Ponad polityką!

18.11 nasze trzy postulaty zawisły na warszawskej Patelni.

Każda i każdy jest zaproszony do Rebelii. Dołącz do nas i wspólnie zbudujmy sobie bezpieczną przyszłość!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!