Follow

Minister Spraw Zagranicznych Tuvalu nagrywa przemowę dla stojąc po kolana w wodzie.

Najwyższy punkt w Tuvalu znajduje się 4.6m powyżej poziomu morza. Szacuje się, że wzrost poziomu morza o 20-40 cm może uczynić kraj niemożliwym do zamieszkania.

uk.news.yahoo.com/south-pacifi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!