Follow

Aktywiści byli dziś na biznesowej konferencji o klimacie "11. Cannes Lions Creative Comms Meeting - No Plan B".

Po, to, aby zadać uczestnikom trudne pytania i przypominać, że potrzebujemy realnych działań, nie greenwashingu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!